Wedstrijdreglement

 1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijden die georganiseerd worden door Spel in Zicht vzw, met adres Sparrestraat 94, 9000 Gent, België.
 2. De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon, met uitzondering van:
  • De medewerkers van de deelnemende partners,
  • Elke persoon die aan de organisatie van de wedstrijd deelneemt,
  • Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij toestemming heeft verkregen.
 3. Spel in Zicht kan altijd een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.
 4. Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting
 5. Elke persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan elke wedstrijd. Enkel volledige deelnames die voor het einde van de wedstrijd worden ontvangen, komen in aanmerking. Iedereen mag slechts één keer deelnemen per wedstrijd. Deelnemers die hun volledige gegevens niet vermelden, maken geen kans om te winnen.
 6. Foto’s die in sommige wedstrijden worden gevraagd, zijn vrij zijn van auteurs- of publicatierechten. Spel in Zicht krijgt de rechten om de ingestuurde foto’s die geselecteerd zijn vrij te publiceren op folders, catalogen, website, advertenties,…
 7. De winnaars worden bepaald door de ‘Spel in Zicht’-jury.
 8. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is niet overdraagbaar.
 9. Spel in Zicht verleent geen garantie met betrekking tot een prijs. Spel in Zicht kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan in geen geval ingeruild worden voor een som geld. Als de prijs wordt opgestuurd, kan Spel in Zicht niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdienst of een vertraging in ontvangst
 10. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht dat hij of zij gewonnen heeft via email
 11. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden beoordeeld door de organisatoren.
 12. Uitslagen en beslissingen van Spel in Zicht en de wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
 13. Spel in Zicht kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Spel in Zicht ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenmin kan Spel in Zicht verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet kan worden deelgenomen.
 14. Spel in Zicht kan beslissen om onafhankelijk van de wedstrijd andere (foto)wedstrijden te organiseren tijdens de periode waarin u kunt deelnemen.
 15. De deelnemers en winnaars van de wedstrijd verlenen Spel in Zicht de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/of hun getuigenissen te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of om Spel in Zicht te promoten.
 16. Elke deelnemer geeft Spel in Zicht door deelname de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat Spel in Zicht de deelnemer kan informeren over het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van Spel in Zicht.
  Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek aan Spel in Zicht kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.
 17. Spel in Zicht kan altijd de deelnemingsvoorwaarden aanpassen.
 18. Indien u bij een wedstrijd meerdere mailadressen moet invullen, is uw deelname enkel geldig als dit over correcte mailadressen gaat.
 19. Indien u voor uw deelname de mailadressen van vrienden of familie doorgeeft, krijgen zij bij het volgende elektronische magazine een nieuwsbrief toegestuurd. Daarin wordt duidelijk vermeld dat ‘Spel in Zicht’ hun mailadres kreeg vanwege een wedstrijd deelname van een vriend én dat zij zich makkelijk kunnen uitschrijven indien ze deze nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen.